Den Ouden Speelberg**

Vakantiewoning voor 1 tot 8 personen in Dranouter

Algemene voorwaarden
1. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst, aanvaardt de huurder de algemene huurvoorwaarden betreffende de vakantiewoning "Den Ouden Speelberg", gelegen in de Kauwakkerstraat 9, te Dranouter, België. 
2. Alle gegevens vermeld in huurovereenkomst, zijn volledig en naar waarheid ingevuld en zijn dan ook rechtsgeldig en moeten worden nageleefd. De correspondentie kan via post of e-mail. 
3. Een inventarislijst is aanwezig in de vakantiewoning. Zonder opmerkingen van de huurder binnen de 48 uren na aankomst, gaat men ervan uit dat alles vermeld in de lijst ook daadwerkelijk aanwezig is en in goede staat verkeert. 
4. Het gehuurde mag door niet meer dan 8 personen worden bewoond (er mogen dus maximum 8 personen aanwezig zijn), tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder (bv. in geval van een baby als negende persoon). Sanctie bij overtreding: 100 €/dag/ extra persoon of onmiddellijke uithuiszetting.
5. Verboden: huisdieren, binnenshuis roken, organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen, illegale praktijken, alles wat in strijd is met de Belgische wetgeving op moment van huren. Sanctie bij overtreding: onmiddellijke uithuiszetting. Verhuurder behoudt volledige waarborg. Eventuele interventiekosten vallen ten laste van huurder.  
6. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. Sanctie bij niet naleven: contract wordt onmiddellijk ontbonden. Huurder is een schadevergoeding verschuldigd aan verhuurder ten bedrage van de gemaakte extra onkosten, met een minimum van 250 € per dag, vanaf datum van ingebruikname tot dag van verlaten van gehuurde.  
7. Verhuurder behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren indien deze noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn. 
8. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, zoals bepaald in de huurovereenkomst, inclusief gebruik van de vaste inventaris zoals deze is beschreven op de inventarislijst (zie punt 3). De huurder ontvangt eveneens gratis 0,5 m3 water en 10 Kwh elektriciteit per geboekte overnachting. Indien huurder toch meer zou verbruiken, dan zal de huurder de meerprijs voor de extra aanlevering betalen op moment van vertrek of zal het bedrag worden afgehouden van de waarborg. De eenheidstarieven staan vermeld in het contract. 
9. De toeristentaks is per persoon, per nacht, voor de volledige duur van het verblijf. 
10. Waarborgsom: de borg wordt binnen de 10 werkdagen na vertrekdatum van huurder teruggestort op rekeningnummer dat huurder op huurovereenkomst vermelde. Indien schade of excessief verbruik van nutsvoorzieningen, zal de schade worden bepaald en het resterende bedrag worden teruggestort. 
11. Annulering door huurder: indien huurder om welke reden dan ook, zijn huurcontract wenst te annuleren, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk (kan digitaal) te worden bevestigd. Indien de annulering ten laatste 60 dagen voor aankomstdatum zoals vermeld in huurovereenkomst, schriftelijk ter kennis werd gebracht aan verhuurder, ontvangt de huurder 50% terug van zijn voorschot binnen de 30 dagen. Indien de annulering dichter ligt dan de 60 dagen voor aankomstdatum, dan behoudt de verhuurder zich het recht het voorschot te behouden en opnieuw vrij te beschikken over de vakantiewoning. Indien de huurder de dag van aankomst, zoals vermeld op huurovereenkomst, niet komt opdagen binnen de 24 uren en indien hij de verhuurder hiervan niet heeft verwittigd, dan wordt de huurovereenkomst nietig verklaard. De verhuurder kan terug vrij beschikken over de vakantiewoning en hij behoudt het volledige voorschot. 
12. Annulering door verhuurder: indien de verhuurder zonder reden, de huurovereenkomst annuleert, dan is hij de huurder het volledige bedrag van het voorschot verschuldigd, te betalen binnen de 30 dagen na kennisgeving aan huurder. 
13. In geval van overmacht: epidemie, pandemie, woning onbewoonbaar verklaard,…zullen beide partijen een minnelijke schikking treffen. 
14. Verplichtingen verhuurder: verhuurder is verplicht het gehuurde op overeengekomen datum en tijdstip in goede staat en overeenkomstig de inventarislijst, aan huurder ter beschikking te stellen. 
15. Verplichtingen huurder: huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Een eindschoonmaak kan echter wel worden aangevraagd mits toeslag, zoals vermeld in huurovereenkomst. De toeslag is berekend op een normale huishoudelijke schoonmaak. Extra schoonmaakkosten door extreme vervuiling zullen van de waarborg worden afgehouden. De huurder respecteert tevens de normen voor het sorteren van afval zoals gebruikelijk in Vlaanderen. De huurder draagt eveneens zorg voor het milieu en zal niet sluikstorten of het milieu op welke manier dan ook vervuilen of beschadigen. De huurder zal geen geluidsoverlast bezorgen en ieders rust respecteren tussen 22.00 uur en 7 uur. 
16. Schade: huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode. Bij schade groter dan waarborgbedrag, zal verhuurder een bestek laten opmaken binnen de 10 kalenderdagen en huurder verzoeken tot betaling over te gaan binnen de 30 dagen na opmaak datum bestek. Alle hiermee gepaarde kosten vallen ten laste van de huurder. 
17. Kosten herstel: de kosten van normaal onderhoud, normale slijtage en herstel van gebreken, zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan zo snel mogelijk kennis te geven aan verhuurder. 
18. Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Ieper.